Home

Burgerinitiatief Rijen Trilt

 

OVER ONS

 

Rijen Trilt is een burgerinitiatief met als leden bewoners langs het spoor in de gemeente Gilze en Rijen, en heeft daarnaast nog sypathisanten.


Voor wie komt Rijen Trilt op?


Primair staat RijenTrilt voor het belang van de burgers, daar waar het gaat om overlast van het spoor. Die burgers zijn georganiseerd in belangengroeperingen, maar worden ook vertegenwoordigd door de lokale politiek.

 

Doelstelling


Het beperken van trillingshinder door het gebruik van het spoor voor passagier- en goederenvervoer:

 • trillingshinder, trillingsoverlast en trillingsschade voorkomen;
 • leefbaarheid waarborgen, o.a. recht op nachtrust.

 

Waarom alleen trillingen?


Dit heeft te maken met de wetgeving. Voor geluid is een wetgeving genaamd Swung. Voor trillingen bestaat nog geen wetgeving. Er zijn nog weinig wettelijke kaders voor trillingen doch er zijn wel enkele goede richtlijnen die momenteel worden gehanteerd door de Nederlandse overheid. Voor trillingen wordt vanwege bouw- en sloopactiviteiten etc. wordt vrijwel altijd aansluiting gezocht van de SBR-richtlijnen. Vanwege de weinig wettelijke kaders voor trillingen komen wij op voor de belangen van de bewoners van gemeente Gilze en Rijen aan het spoor.

 

Hoe gaan we de doelstellingen realiseren?


Rijen Trilt beoogd een volwaardige gesprekspartner te zijn die op inhoud met de diverse instanties wil overleggen, met voorstellen kan komen en de lokale politiek toelichting wil geven op haar standpunten:

 • Opbouwen en behouden van kennis op alle terreinen die van belang zijn bij de besluitvorming over tracé alternatieven, de inrichting en gebruik van het spoor;
 • Kennis opbouwen van de regelgeving en de besluitvormingsprocedures;
 • Controle op uitvoering door ProRail en vervoerders binnen de regelgeving;
 • Contact onderhouden met de diverse belanghebbenden, instanties en beleidsmakers.

 

Prioriteiten


 • Enquete houden om inzichtelijk te maken welke en hoeveel bewoners langs het spoor last hebben van het treinverkeer;
 • Onderzoeken welke criteria van belang zullen zijn in de afweging, hoe worden de waarden bepaald en hoe worden de criteria gewogen;
 • Controleren of ProRail binnen de grenzen van de regelgeving blijft, zeker nu de spoor intensiteit wordt verhoogd;
 • Voorkomen dat door ontheffingsregelingen wet, beleidsregels en afspraken ter zijde worden geschoven;
 • Bewoners ondersteunen bij klachten.

 

Lid Worden?


Als u lid wordt dan steunt u daarmee het initiatief om samen met de andere actiegroepen langs de Brabantroute rond het passagier- en goederenvervoer te beïnvloeden en controle op het naleven van de regelgeving uit te oefenen. U wordt dan regelmatig via een Nieuwsbrief van de laatste stand van zaken op de hoogte gesteld.

 

Als u langs het spoor woont in de gemeente Gilze en Rijen en lid wil worden, stuur dan een email naar rijentrilt@gmail.com

 

Klachten spoor


Een klacht over spooroverlast en/of schade moet worden ingediend bij ProRail tel. 0800 77 67 245 of via www.prorail.nl/reizigers/formulieren/contactformulier en dan een contactformulier invullen, stuur een cc ook direct naar

Rijen Trilt (rijentrilt@gmail.com)

 

Krijgt u antwoord van ProRail? Stuur dat antwoord ook naar het rijentrilt@gmail.com.

 

E-mailen is beter dan bellen. Bij bellen is er nauwelijks bewijs van contact. Bij e-mail ligt alles vast, juist ook de antwoorden van ProRail.

Redenen om te klagen? Er zijn wel mensen die officieel klagen. Niet veel. Die krijgen dan dikwijls te horen dat er maar weinig klachten zijn. Dus lijkt het  nemen van maatregelen niet nodig.

 

Jaren geleden stelde een Kamerlid vragen over trillingen. Het antwoord van de minister luidde: “De bewoners van woningen langs het spoor moeten ervan uit kunnen gaan dat ProRail, vanuit zijn positie als beheerder van de spoorinfrastructuur, als goede buurman serieus omgaat met klachten die bewoners hebben in relatie tot het gebruik van het spoor, en daarbij in de regel niet doorverwijst naar derden.”

 

Samen staan wij sterk.

DISCLAIMER

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Wij hebben onze uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het materiaal op onze site te achterhalen. Hoewel wij zorgvuldig te werk zijn gegaan, kan het zo zijn dat een bezoeker meent dat publicatie in strijd is met zijn intellectuele eigendomsrechten. Als u ons daarvan op de hoogte stelt, zullen wij uw materiaal van de site verwijderen. Email naar rijentrilt@gmail.com

Copyright @ 2018 RijenTrilt.nl All Rights Reserved